รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัด นครพนม - มุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 106
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางจวงจันทน์ อาจจุฬา โรงเรียนบ้านกระสัง "หรุ่นราษฎร์รังสรรค์" สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ไม่เข้าร่วมประกวด
2 นายรุ่งอรุณ ไชยจันทร์ โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม สพป.นครพนม เขต 1
3 นายไพบูลย์ โชคชัย โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร สพป.ขอนแก่น เขต 3
4 นายวัชระ ป้านภูมิ โรงเรียนบ้านมะอึ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
5 นายมาโนช ภูคงกิ่ง โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
6 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ โรงเรียนทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ไม่เข้าร่วมประกวด
7 นางศศิธร วงศ์ชาลี โรงเรียนบ้านคลองเค็ม สพป.บึงกาฬ
8 นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม โรงเรียนบ้านซำยาง สพป.ขอนแก่น เขต 5
9 นางพรทิพย์ ไพฑูรย์ โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา สพป.นครราชสีมา เขต 1
10 นายสิทธา แก้ววิจิตร โรงเรียนบ้านโนนตูม สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ไม่เข้าร่วมประกวด
11 นางลภาภัทร พลสิทธิ์ โรงเรียนบ้านซับไทรทอง สพป.นครราชสีมา เขต 3
12 นายการุณ ชาญวิชานนท์ โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป.นครราชสีมา เขต 5
13 นายสาลี นาคสุข โรงเรียนบ้านเหมือดขาว สพป.ยโสธร เขต 1
14 นายแมนศักดิ์ แถมวัน โรงเรียนบ้านจะเนียว สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
15 นายชนินทร์ คะอังกุ โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
16 นายวาสนา สมปัญญา โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานา สพป.ขอนแก่น เขต 4
17 นางสิริพัชร ติราวรัมย์ โรงเรียนบ้านกำไสจาน สพป.สุรินทร์ เขต 3
18 นายกฤษดาคม ดีพลงาม โรงเรียนห้วยหินลาด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
19 นายจักรกฤษณ์ วิฆเนศรังสรรค์ โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
20 นายทวีศักดิ์ สายคง โรงเรียนบ้านพังคอง สพป.มุกดาหาร
21 นายทวีศักดิ์ สุกใส โรงเรียนบ้านนานวล สพป.สุรินทร์ เขต 2
22 นายศักดิ์สถิตย์ กมลบูรณ์ โรงเรียนวัดทักษิณวารี สพป.สุรินทร์ เขต 1 ไม่เข้าร่วมประกวด
23 นางยาใจ เดชขันธ์ โรงเรียนบ้านดอนศาลา สพป.นครพนม เขต 2
24 นายกิตติชนม์ จันทะคัด โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................