รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัด นครพนม - มุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 108
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นายอนันตชัย เคนไชยวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป.สกลนคร เขต 1
2 นายหาญ พิทักษ์สาลี โรงเรียนวัดบ้านกะหาด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
3 นางพัชรินทร์ ทัศคร โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา สพป.นครพนม เขต 1
4 นางภาวนี อิศรา โรงเรียนบ้านโนนจันทึกห้วยแกวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 3
5 นายนเรศร์ สังฆะพิลา โรงเรียนบ้านหมูม้น สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
6 นายสมควร ระยับศรี โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
7 นางระเบียบ จันทร์ชมภู โรงเรียนปอแดงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
8 นายวรชัย ศิริพัฒน์ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ไม่เข้าร่วมประกวด
9 นายเดชาธร สมุทรเวช โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.อำนาจเจริญ ไม่เข้าร่วมประกวด
10 นายวิพนธ์ จิตรจักร์ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ สพป.บึงกาฬ
11 นายไพรวัลย์ ชินโณ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.สกลนคร เขต 2
12 นายสุวิช สรรพาวุธ โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง สพป.ยโสธร เขต 2
13 นายทนงศักดิ์ วังสงค์ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 5
14 นายอุทิศ โทแหล่ง โรงเรียนบ้านจอหอ สพป.นครราชสีมา เขต 1 ไม่เข้าร่วมประกวด
15 นางบุษบา ช่วยแสง โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง สพป.อุดรธานี เขต 1
16 นายวานิช การบรรจง โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
17 จ.ส.อ.ณรงค์ รัตนกุล โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 3
18 นางอุษยาภรณ์ สุทธิพันธ์ โรงเรียนมาบกราดวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 5 ไม่เข้าร่วมประกวด
19 นายบุญศรี แสนคำ โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป.นครราชสีมา เขต 7
20 นายยงยุทธ สายสุด โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน สพป.ยโสธร เขต 1
21 นายมนู ผันผ่อน โรงเรียนคำบงพิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
22 นางกรรณิการ์ เนียมชัยภูมิ โรงเรียนบ้านโนนขาม สพป.อุบลราชธานี เขต 5
23 นายสุนทร อินทรนุช โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป.สุรินทร์ เขต 3
24 นายประกาศ ไชยนาม โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป.ขอนแก่น เขต 2
25 นายสมนึก มุงคุณแสน โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา สพป.อุดรธานี เขต 3
26 นายยุทธพงษ์ ทองหล้า โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป.เลย เขต 3 ไม่เข้าร่วมประกวด
27 นายบุญธรรม เหล่าบ้านเหนือ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
28 นายสินธ์ สัตพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองคู สพป.ชัยภูมิ เขต 2
29 นายประยูร บุญประสพ โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป.มุกดาหาร
30 นายโกแมน คัดทะจันทร์ โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ สพป.นครพนม เขต 2
31 นายสมัคร ยศกระโทก โรงเรียนบ้านปอบิด สพป.นครราชสีมา เขต 6 ไม่เข้าร่วมประกวด
32 นายประสงค์ บาลลา โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ไม่เข้าร่วมประกวด
33 นายเวหา เลพล โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป.ขอนแก่น เขต 1
34 นายทวีชัย แสนทวีสุข โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 สพป.อุบลราชธานี เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................