รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัด นครพนม - มุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 115
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางเพ็ญนภา พุ่มทอง โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป.อุบลราชธานี เขต 1
2 นายบุญส่ง อยู่นอก โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ไม่เข้าร่วมประกวด
3 นายศรศักดิ์ เพียรภูเขา โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) สพป.นครราชสีมา เขต 5 ไม่เข้าร่วมประกวด
4 นายนัยณัฎฐ์ ศรีชัย โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
5 นางสาวนิอร พันธ์อ่อน โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป.อุบลราชธานี เขต 5
6 นายวิวัฒน์ชัย นิลวรรณ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 3 ไม่เข้าร่วมประกวด
7 นายกรภัทร คำโส โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป.ขอนแก่น เขต 2
8 นายนิรุตต์ ดำรี โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
9 จ.ส.อ.สายัณห์ นามแสง โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ สพป.อุดรธานี เขต 2
10 นายเทิดภูมิ ยั่งยืน โรงเรียนบ้านบัวโคก สพป.สุรินทร์ เขต 2
11 นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ สพป.นครพนม เขต 2 ไม่เข้าร่วมประกวด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................