รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัด นครพนม - มุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ 122
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางจันทิมา เย็นทรัพย์ โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
2 นางอนงค์ ศรีรับขวา โรงเรียนบ่้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
3 นางอุทัย จันรัมย์ โรงเรียนบ้านป่าใต้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ไม่เข้าร่วมประกวด
4 นางสาวจินตนา ครองยุทธ โรงเรียนบ้านแสงน้อย สพป.อุบลราชธานี เขต 1
5 นายชาญศักดิ์ ลาหาญ โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.อำนาจเจริญ
6 นางดวงเด่น พันจำปา โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ สพป.บึงกาฬ
7 นางเพียงบุญ ลุณบุตร โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน สพป.ยโสธร เขต 2
8 นางเนาวรัตน์ สายยศ โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา สพป.นครราชสีมา เขต 3
9 นางศรีไพร สุวรรณกลาง โรงเรียนบ้านโนนผักชี สพป.นครราชสีมา เขต 5
10 นางสุมาลี แก้วกลม โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง สพป.ยโสธร เขต 1
11 นางวิเชียร ยี่สารพัฒน์ โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
12 นางนงรักษ์ วัชราภรณ์ โรงเรียนบ้านนาแก สพป.อุบลราชธานี เขต 5
13 นางกาญจนา วรรณหนองคู โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
14 นางดาหวัน มาภิรมย์ โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม สพป.ชัยภูมิ เขต 2
15 นางเพชรรัตน์ แดนดี โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป.มุกดาหาร
16 นางเกศลักษณ์ อภัยภักดิ์ โรงเรียนบ้านแบง สพป.หนองคาย เขต 2
17 นางชมนาด วิเชียรสาร โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
18 นางมณเฑียร พิมพไกร โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป.อุบลราชธานี เขต 2
19 นางคายคำ ขาวขำ โรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง" สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................