รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัด นครพนม - มุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ 126
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางอุไร พรมมงคล โรงเรียนบ้านบากหนองแดง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
2 นางจิราภรณ์ พละพงศ์ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ สพป.อุบลราชธานี เขต 3
3 นางปรียา คำสุรีย์ โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ สพป.นครราชสีมา เขต 5
4 นางฉวีวรรณ ทำนุ โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป.นครราชสีมา เขต 7
5 นายเริงชัย ตั้งมั่น โรงเรียนบ้านดงจงอาง สพป.ยโสธร เขต 1
6 นายสิทธิพล นิละปะกะ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
7 นางช่อเอื้อง โพธิ์แสง โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
8 นางอุษณี พรหมดี โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน สพป.มุกดาหาร
9 นางวนิดา เทียนทอง โรงเรียนบ้านภูมิสตึง สพป.สุรินทร์ เขต 1
10 นางสุธาธินี คร่อมกระโทก โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง สพป.นครราชสีมา เขต 6
11 นางสุพรรณี ภูอ่อนศรี โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ไม่เข้าร่วมประกวด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................