รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัด นครพนม - มุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ 127
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางพรสิระ ไชยรักษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป.อุบลราชธานี เขต 1
2 นายประเดิม บันลือ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป.อำนาจเจริญ
3 นางกาญจนา ศรีจันทร์ โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ สพป.บึงกาฬ
4 นายธนะ สายศรีบัณฑิต โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 5 ไม่เข้าร่วมประกวด
5 นายเกรียงไกร ศรียานนท์ โรงเรียนบ้านหัวดอน สพป.ยโสธร เขต 1 ไม่เข้าร่วมประกวด
6 นางอรุณี ศรีประสาร โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
7 นางปริชญา ตลับแก้ว โรงเรียนหนองเมยสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 2
8 นายวุฒิชัย ธรรมวงศา โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน สพป.มุกดาหาร
9 นางสุรางค์ อยู่พะเนียด โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 1
10 นางสาวนิรันดร บุบผา โรงเรียนหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป.ขอนแก่น เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................