รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัด นครพนม - มุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ 128
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นายดนัยวิทย์ วิสุงเร โรงเรียนบ้านหนองยูง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
2 นางเนตรนภา พงประเสริฐ โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือ สพป.ยโสธร เขต 2 ไม่เข้าร่วมประกวด
3 นายชวิน โกฏสันเทียะ โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 5
4 นางสาวภิญประภา จันทะบาล โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
5 นางสาวกาญจนา โพธิบา โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน สพป.อุบลราชธานี เขต 5
6 นางนงคราญ เวียงนนท์ โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
7 นางสิริกัญญา ศรีโฉม โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนอไผ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
8 นางประภัสสร เชื้อคำจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป.มุกดาหาร
9 นางสาวแพงกฤต จันทร์โสตถิ์ โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ไม่เข้าร่วมประกวด
10 นางธาริกา เจียมประเสริฐบุญ โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) สพป.อุบลราชธานี เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................