รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัด นครพนม - มุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ 129
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางภัสรา ฐานวิเศษ โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป.นครพนม เขต 1
2 นายวิชัยมงคล แปลกสินธุ์ โรงเรียนบ้านขอนแก่น สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
3 นางวรรณา โพธิ์หล้า โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
4 นายมรกต อุปนิสากร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป.อำนาจเจริญ
5 นายอารีชน สอนผึ้ง โรงเรียนบ้านโคกมน สพป.เลย เขต 2
6 นางธิดารัตน์ สำรวล โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
7 นางวารี ขอสูงเนิน โรงเรียนบ้านพันชนะ สพป.นครราชสีมา เขต 5 ไม่เข้าร่วมประกวด
8 นางปรัศนี สีลา โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ด สพป.นครราชสีมา เขต 7
9 นายจักรพงษ์ พันสาย โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม สพป.ยโสธร เขต 1
10 นางลมุนเพชร จันทะพล โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
11 นางคำภา วงศ์กลาง โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย สพป.อุบลราชธานี เขต 5
12 นายวรวุฒิ วงศ์วีระขันธ์ โรงเรียนบ้านมูลนาค สพป.ขอนแก่น เขต 2
13 นางเย็นใจ คำดี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
14 นางขวัญใจ วงษ์จันทึก โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.อุดรธานี เขต 2
15 นางจิรวรรณ สำราญพิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
16 นายสุบิน เมืองโคตร โรงเรียนบ้านพังคอง สพป.มุกดาหาร
17 นางรัชนีกร แก่นดี โรงเรียนบ้านกางของ สพป.สุรินทร์ เขต 1
18 นางภักษร จันทะคัด โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ไม่เข้าร่วมประกวด
19 นายสมนึก พงษ์เทพิน โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต 1
20 นางสาวศิวพร ผาใหญ่ โรงเรียนบ้านนาจ่าย สพป.อุบลราชธานี เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................