รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัด นครพนม - มุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 135
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นายจำรัส ธงทอง โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
2 นางสาวอรุโณทัย ปะเสทะกัง โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
3 นายจิรศักดิ์ สรวลสันต์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) ไม่เข้าร่วมประกวด
4 นางสาวอภิญญา แฝดกลาง โรงเรียนบ้านซับพลู สพป.นครราชสีมา เขต 5 ไม่เข้าร่วมประกวด
5 นายวุฒิพงษ์ โภชะโน โรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
6 นางพัชรี มัธยม โรงเรียนนาทาม สพป.มุกดาหาร
7 นางทัศนาภรณ์ แสงศรีเรือง โรงเรียนโนนรังวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 1 ไม่เข้าร่วมประกวด
8 นางประภาวดี กาสา โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ สพป.อุบลราชธานี เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................