รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัด นครพนม - มุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ 145
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นายทวี ขาวผ่อง โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
2 นายวันชัย เจริญสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองเดช สพป.อุบลราชธานี เขต 5
3 นายบุญพันธ์ บุญสงกา โรงเรียนบ้านแสนสี สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
4 นางชุติพร จะชาลี โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม สพป.ชัยภูมิ เขต 2
5 นางวัชรินทร์ มีระสิงห์ โรงเรียนโนนสวาท สพป.มุกดาหาร ไม่เข้าร่วมประกวด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................