รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัด นครพนม - มุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 147
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางพิไลวรรณ สถิตย์ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
2 นายไพรวัล ดวงตา โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)
3 นางพรสวรรค์ พลวงศา โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์)
4 นางปาริชาติ สีพันธ์บุญ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สพม.เขต 23 (สกลนคร)
5 นางสาวอัญชนา เฉียงขวา โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) ไม่เข้าร่วมประกวด
6 นางปราณี ถิ่นเวียงทอง โรงเรียนขามแก่นนคร สพม.เขต 25 (ขอนแก่น)
7 นางสาวสุนิษา บัวดง โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
8 นางพรรณี ฤาชากูล โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
9 นางสาวกรรณิการ์ หรบรรพ์ โรงเรียนนางรองพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์)
10 นายภูมิภัทร พักเย็น โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพป.นครราชสีมา เขต 5 ไม่เข้าร่วมประกวด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................