รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัด นครพนม - มุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 148
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางนัฎฐกานต์ ดวงพร โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
2 นางบุญฐิตา ศรีภา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)
3 นางรัติยวรรณ ครองศิลป์ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
4 นางดอกคูณ วงศ์วรรณวัฒนา โรงเรียนนารีนุกูล สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ)
5 นางลักขณา บัวช่วย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) สพม.เขต 25 (ขอนแก่น)
6 นางศรีไพร อุ่นใจ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
7 นางกฤษณา สิงห์คำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 101 สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด)
8 นางนันท์นภัส หอยมุกข์ โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์)
9 นางสุภาวดี เจ๊กนอก โรงเรียนร่ด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5 ไม่เข้าร่วมประกวด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................