รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัด นครพนม - มุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ 152
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 ว่าที่ร้อยตรีไสว ศิริรัตนพงษ์ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม.เขต 20 (อุดรธานี) ไม่เข้าร่วมประกวด
2 นางนันทิดา พลศักดิ์ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)
3 นางอลงกรณ์ สีลาพันธ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์)
4 นางจารุวรรณ มโนมัยกิจ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม.เขต 23 (สกลนคร)
5 นางสาวจันทมรี ไปหนี้ โรงเรียนนาภูพิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) ไม่เข้าร่วมประกวด
6 นางสาวเบญจมาภรณ์ ใจหาญ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................