รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัด นครพนม - มุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ 153
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางสาวปภิชญา เรืองโค โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
2 นางสาวรัชนีพร ภูแสงสี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์)
3 นายฉัตร์ตรา แมบจันทึก โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม.เขต 31 (นครราชสีมา)
4 นายสุรไกร ไกรศรีทุม โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม.เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู)
5 นางสาวสุนันทา เวียงใต้ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด)
6 นายเชษฐา บุญชวลิต โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
7 นางประภาพรรณ เพชรศรี โรงเรียนสตึก สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์)
8 นายกิตติพงศ์ สินขุนทด โรงเรียนร่ด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5 ไม่เข้าร่วมประกวด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................