รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัด นครพนม - มุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 167
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางปฏิมาพร ศิริสวัสดิ์ สพป.นครพนม เขต 1
2 นายสฤษดิ์ วงษ์กาฬสินธุ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
3 นางสุธานี วิสุงเร สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ไม่เข้าร่วมประกวด
4 นายวงประสิทธิ์ สังสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
5 นางสาวอมรทิพย์ ทิพย์ประทุม สพป.นครราชสีมา เขต 4
6 นางดารุณี สาธร สพป.นครราชสีมา เขต 3
7 นางโสจิรัตน์ พบขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5
8 นางสาวสุจิตร ปุ๊กหมื่นไวย สพป.นครราชสีมา เขต 7
9 นางราตรี เอราวัณ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
10 นางปิยพร สิงห์สุวรรณ สพป.หนองคาย เขต 1 ไม่เข้าร่วมประกวด
11 นายบุญช่วย เวียงวิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ไม่เข้าร่วมประกวด
12 นางวัชราภรณ์ ทีสุกะ สพป.นครพนม เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................