แนวทางการจัดส่งเอกสารรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อให้คณะกรรมการระดับชาติพิจารณา

1. ผู้ที่เป็นตัวแทนในระดับภาค เพื่อเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ จัดส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานความยาวไม่เกิน 50 หน้า (รวมภาคผนวก) จำนวน 3 ชุด ให้เจ้าภาพจัดการประกวดระดับภาค (ขอให้ท่านประสานกับเจ้าภาพระดับภาคโดยตรง) เพื่อการจัดส่งตามกำหนดและความสะดวก

2. กำหนดจัดส่งถึงเจ้าภาพจัดการประกวดระดับภาค อย่างช้าภายใน วันที่ 10 ก.พ. 2557

3. เจ้าภาพจัดการประกวดระดับภาค จัดส่งถึงคณะทำงาน สพฐ. ในวันที่ 14 ก.พ. 2557 (ภายใน 12.00น.) ณ โรงแรมบางกอกกอล์ปสปา บางกระดี จ.ปทุมธานี

4. กำหนดจัดประกวด (ตรวจสอบตารางการประกวดจาก website การประกวดระดับชาติ หรือของ สพร. หรือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน อีกครั้ง)
    4.1 ศึกษานิเทศก์ และครู ทุกด้าน/ทุกสังกัด ประกวด 18-19 ก.พ. 2557
    4.2 ผู้บริหารสถานศึกษา และประเภทสถานศึกษา ประกวด 19-20 ก.พ. 2557
    4.3 ผู้อำนวยการ + รอง ผอ.สพท. และประเภทสำนักงาน ประกวด 19-20 ก.พ. 2557
    4.4 สังกัด สศศ. ทุกประเภท ประกวด 18-19 ก.พ. 2557

 

วันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 16:15 น.