กำหนดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.ประจำปี 2556

 แจ้งแก้ไขกำหนดการ

1. เขตพื้นที่การศึกษา ลงทะเบียนผู้สมัครของตนเองในหน้าเว็บไซต์ โดยใช้ Username และ Password  ที่จัดส่งไปให้ทางไปรณีย์  ภายใน วันที่ 31 ตุลาคม 2556

2. เมื่อดำเนินการตามข้อ 1 โปรดสรุปรายชื่อและกิจกรรมที่เสนอเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมส่งเอกสารหลักฐานเบื้องต้น / เอกสารหลักฐานประเมินเฉพาะด้าน / ผลงาน รายการละ 3 ชุด ส่งถึง สพป.เพชรบุรี เขต 2 ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 (ยึดวันที่ประทับตราไปรษรีย์ต้นทาง)
 

3. ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันทางเว็บไซต์ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เขตพื้นที่ตรวจสอบรายชื่ิอและความถูกต้อง ยื่นคำร้องแจ้งแก้ไข กรณีมีข้อผิดพลาด วันที่ 12-24 พฤศจิกายน 2556

4. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ตรวจสอบตารางแข่งขัน ตั้งแต่ วันที่ 9  ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป

5. ประกวดระดับภาค วันที่ 22-23 ธันวาคม 2556

6. ประกาศผล วันที่ 10 มกราคม 2557

7. พิมพ์เกียรติบัตร 13 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

วันพุธ ที่ 02 ตุลาคม 2556 เวลา 19:33 น.