ด่วน OBEC AWARDS การศึกษาพิเศษ
กำหนดการส่งผลงานเพื่อประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จ เพื่อรับ "รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประจำปี 2556 ระดับภาค กลางและตะวันออก
1. ส่งใบสมัคร เอกสารหลักฐานเบื้องต้นและเอกสารหลักฐานประเมินเฉพาะด้าน รวมทั้งผลงาน รายการละ 3 ชุด ที่ประกอบการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลที่ โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ เลขที่ 137 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ภายใน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 (ยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง)
download ใบสมัคร ได้ที่นี่
2. ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดทางเว็บไซต์ สพป.เพชรบุรี เขต 1 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
3. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าประกวดและตรวจสอบตารางแข่งขัน ตั้งแต่ วันที่ 15 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป
4. นำเสนอผลงาน ประกวดระดับภาค วันที่ 22-23 ธันวาคม 2556 ที่ห้องประชุมโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กำหนดเวลาตามตารางที่ประกาศในข้อ 3
5. ประกาศผลประกวดระดับภาค ภายในวันที่ 10 มกราคม 2557 พิมพ์เกียรติบัตร 13 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
ผู้ประสานงาน 1. ดร.สมพร หวานเสร็จ Tel : 081-5935909 mail : spwarnset@gmail.com
2. ดร.ปนัดดา วงศ์จันตา Tel : 0819653899 mail : por2704@hotmail.com
วันศุกร์ ที่ 08 พฤศจิกายน 2556 เวลา 00:19 น.