รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 105
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นางจิตติมา เสมอตะกูล โรงเรียนบ้านช่องกระทิง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2 นางวาสนา โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านไร่เจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
3 นายสมชาย สนธิศิริ โรงเรียนวัดธรรมชาติล่าง สพป.ตราด เขต 1
4 นางสมคิด จันขุนทศ โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม สพป.นครนายก
5 นางสุธิดา ทับทิมทอง โรงเรียนวัดตาลเอน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
6 นางสาวระวิวรรณ นรานุต โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
7 นางฉวีวรรณ ม่วงปรางค์ โรงเรียนวัดห้วยเสือ สพป.เพชรบุรี เขต 2
8 นายปรีชา ทุติยาภรณ์ โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม สพป.ราชบุรี เขต 1
9 นางพรทิพย์ ทองอยู่ โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ สพป.ลพบุรี เขต 1
10 นางจิดาภา ครสวรรค์ โรงเรียนบ้านเขาดินทอง สพป.ลพบุรี เขต 2
11 นายสุคนธ์ พลัดเกตุ โรงเรียนวัดบางยาง สพป.สมุทรสาคร
12 นายชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์ โรงเรียนบ้านท่าระพา สพป.สระแก้ว เขต 1
13 นางสมฤทัย รอดประเสริฐ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร สพป.สระแก้ว เขต 2
14 นายนิรุตต์ เข็มเงิน โรงเรียนวัดเสาธงทอง/ศรีประจันต์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
15 นางสาวสิริจินดา แก้วมณี โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................