รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 107
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นายวินัย อ่ำประเวทย์ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป.นครนายก
2 นายเกษมสันต์ มีจันทร์ โรงเรียนบ้านดงเกตุ สพป.นครปฐม เขต 2
3 นางนันทนา ชมชื่น โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง สพป.นนทบุรี เขต 1
4 นายบพิธ มาธุระ โรงเรียนวัดท่าเกวียน สพป.นนทบุรี เขต 2
5 นายไตรรงค์ อนันตนิติเวทย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1
6 นายกิจจา จันทร์ดี โรงเรียนวัดเนินเขาดิน สพป.ระยอง เขต 2
7 นายสุนทร ทับทิมศรี โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน สพป.ลพบุรี เขต 1
8 นายบุญเลิศ กล่ำเหว่า โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป.สมุทรปราการ เขต 2
9 นายประวัติ มูสิกะเจริญ โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ สพป.สมุทรสาคร
10 นายพนม เข็มเงิน โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
11 นายประจวบ อุ่นน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน สพป.อ่างทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................