รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ 122
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นายนพดล มงคล โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2 นางพูลศรี หุ่นประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
3 นางสมบัตร สืบศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
4 นางสำราญ แก้วประเสริฐ โรงเรียนบ้านทับใต้ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
5 นางบุณยรัตน์ หงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ สพป.สระแก้ว เขต 1
6 นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุข โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สพป.สระบุรี เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................