รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ 132
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นางสาวสุพรรณ์ แดงอำ โรงเรียนบ้านท่าแย้ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2 นางสาวรจรินทร์ จิตหาญ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
3 นายคำรณ มาลาคำ โรงเรียนคลองเกลือ สพป.นนทบุรี เขต 2
4 นายวีระชัย ผิวรักษา โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................