รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ 141
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นางเนตรดาว ทศพร โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2 นางทองเปลว แผลงเดช โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป.ชลบุรี เขต 2
3 นายสุพรรณ โพธิ์สุภาพ โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
4 นางสำลี แดงนวล โรงเรียนยางชุมวิทยา สพม.เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)
5 นางเยาวลักษณ์ ปรุงแต่งกิจ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................