รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ 022
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นายชนะพงษ์ สาระ โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
2 นายจำลอง เรียงศรีเจริญพร โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) สพป.นครนายก
3 นางวัชรี สุนทรนนท์ โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 สพป.สระบุรี เขต 2
4 นางสาวยุพา บุญอนันต์ โรงเรียนวัดประดับ สพป.สิงห์บุรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................