รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ 024
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นายบุญเสริฐ เกิดแย้ม โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2 นายอุกฤษณ์ พ่วงกุล โรงเรียนบ้านยางสูง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
3 นายวีรภัทร สงวนทรัพย์ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง สพป.ชลบุรี เขต 3
4 นางสาวสุภาพร วงษ์เหรียญทอง โรงเรียนวัดดอนยอ สพป.นครนายก
5 นายเตรียมชัย อุทัยวัฒน์ โรงเรียนวัดม่วง สพป.ราชบุรี เขต 2
6 นายพลัฏฐ์ ธนพรรุ่งเพชร โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป.สมุทรปราการ เขต 2
7 นางสาวฐิติพร ภู่มณี โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สพป.สระแก้ว เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................