รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 256
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นายประทีป คำหอม โรงเรียนบ้านองสิต สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2 นายประเทือง จันทสิทธิ์ โรงเรียนบ้านไร่เก่า สพป.จันทบุรี เขต 1
3 นายสนอง อยู่เย็น โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม สพป.นครนายก
4 นายสมชาย ทรัพย์สิน โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
5 นายปรีชา สาสนะ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สพป.อ่างทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................