รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 027
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางสาวอัญชลี ประกายเกียรติ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
2 นางนวลจันทร์ ลักษิตานนท์ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม.เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี)
3 นางสาวเฉิดเฉลา แก้วประเคน โรงเรียนศรีราชา สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................