รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 034
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางสาวสุปราณี สัมฤทธิ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สพม.เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)
2 นางอักษร กลแกม โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม.เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี)
3 นางลมัย ทรงศิริ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ)
4 นางสาวมัยลา ศรีโมรา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม.เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี)
5 นายมานพ สัตย์อุดม โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................