รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ 037
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางสาวจีเรียง บุญสม โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2 นางสุจิรา เนตรวิจิตร โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 สพป.นนทบุรี เขต 2
3 นางสาวอัมพรรณี สาลีวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
4 นางจุฑา สุขใส โรงเรียนวัดหนามแดง สพป.สมุทรปราการ เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................