รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 038
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางอนงค์รัตน์ มากมีทรัพย์ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2 นางอัมพร เอ็นดูรัศมี โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) สพป.กาญจนบุรี เขต 4
3 นางรัชนี มากทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาท
4 นางสุวานิตย์ คูณหอม โรงเรียนวัดวังไทร สพป.นครนายก
5 นางเพ็ญศรี สมบูรณ์วงศ์ โรงเรียนวัดไทร สพป.นครปฐม เขต 2
6 นางสาวศิริวรรณ อาจหยุด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป.นนทบุรี เขต 2
7 นางเยาวภา เทาศิริ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1
8 นางพัชรี บุตรน้ำเพ็ชร์ โรงเรียนวัดหนองหมูใต้ (ไพบูลย์วิทยาคาร) สพป.สระบุรี เขต 2
9 นางเบญจมาศ ศรีนวล โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................