รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ 039
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นายสมบัติ เหลืองแดง โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2 นางเบญจวรรณ รตโนภาส โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาท
3 นางสาวสุกฤตา แววนำ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1
4 นางสาวนันทิยา บุญสวัสดิ์ โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ สพป.นครนายก
5 นางอุไรวรรณ กุลวงศ์วิทย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป.นนทบุรี เขต 2
6 นายชัยนันท์ ยิ่งอำนวยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1
7 นายสมชาย ไข่นิล โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา สพป.ลพบุรี เขต 2
8 นางรัตนา ปุจฉาการ โรงเรียนวัดบางยาง สพป.สมุทรสาคร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................