รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ 040
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางละเอียด สุวรรณมณี โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2 นางสาวสุมาลี เซ็ม โรงเรียนบ้านคลอง14 สพป.นครนายก
3 นางสาวเกศสุดา โพธามาตย์ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป.นนทบุรี เขต 2
4 นางอลิสา ใบแย้ม โรงเรียนบ้านหนองคาง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
5 นางอุดมลักษณ์ ชูปานกลีบ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1
6 นางสาวปัจฉราพร ขำทอง โรงเรียนบ้านท่ามะริด สพป.เพชรบุรี เขต 2
7 นางยุพดี ไชยศรี โรงเรียนวัดนางพิมพ์ สพป.สมุทรสงคราม
8 นางสาววรรณา ใจกว้าง โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สพป.สระแก้ว เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................