รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ 041
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางณภาภัช ภุมภารินทร์ โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2 นางสาวชวนพิศ กระต่าย โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
3 นางมณฑา ศิริวงษ์ โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ สพป.นครนายก
4 นางกิตติยา ดอกคำ โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ สพป.นนทบุรี เขต 2
5 นางจิตติมา ร่วมชาติ โรงเรียนบ้านเขาแดง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
6 นางสาวแสงสุวรรณ ออมสิน โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี สพป.สมุทรสาคร
7 นางกันหา ภูชมศรี โรงเรียนบ้านพระเพลิง สพป.สระแก้ว เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................