รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ 045
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางสาวสุปราณี บทศรี โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2 นางสาวสิริรัตน์ รุจิวณิชชา โรงเรียนวัดสามง่าม สพป.นครปฐม เขต 1
3 นางชัญญานุช มุ่งดี โรงเรียนบ้านเขากระปุก สพป.เพชรบุรี เขต 2
4 นายสุกิจ สุภาพงศ์ โรงเรียนวัดเขาส้ม สพป.ราชบุรี เขต 2
5 นางพีรียา วงษ์ธานี โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สพป.สระแก้ว เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................