รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ 048
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นายกันตพิชญ์ มีเครือ โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2 นายสุชัย สุสวัสดิ์ทองคำ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
3 นายวีระพันธ์ เขียวเงิน โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1
4 นางกาญจนา ผลถาวร โรงเรียนวัดตาลกง สพป.เพชรบุรี เขต 2
5 นายสมชาย สีสด โรงเรียนบ้านบัวชุม สพป.ลพบุรี เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................