รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ 064
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางสาวนภาภรณ์ ธัญญา โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
2 นายขุนทอง คล้ายทอง โรงเรียนจุุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี สพม.เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี)
3 นายณพกฤษ เอมศิริ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ)
4 นายวิสุทธิ์ สิทธิการ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม.เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี)
5 นางสาวจารุภรณ์ ศรีประเสริฐ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม.เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................