รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ 072
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางมลิวัลย์ กิ่งกาญจนโรจน์ โรงเรียนโคกสำโรงวืทยา สพม.เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง)
2 นางสาวพรสุรีย์ พงษ์เศวต โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม.เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี)
3 นายอาดุน ช้างแก้วมณี โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม.เขต 17 (จันทบุรี ตราด)
4 นายมาโนช ครอบครอง โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................