สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ลพบุรี เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ 90.91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางสุภาพ สุริยาอารักษ์ โรงเรียนบ้านซับหินขวาง สพป.ลพบุรี เขต 2
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ 86 เงิน นายสมชาย ไข่นิล โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา สพป.ลพบุรี เขต 2
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ 88.89 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายสมชาย สีสด โรงเรียนบ้านบัวชุม สพป.ลพบุรี เขต 2
4 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ 90.91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางสาวสุจินดา เนตร์ศิริ สพป.ลพบุรี เขต 2
5 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 87.89 เงิน นางจิดาภา ครสวรรค์ โรงเรียนบ้านเขาดินทอง สพป.ลพบุรี เขต 2
6 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 87.87 เงิน นางสมศรี รัตนศรี โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย สพป.ลพบุรี เขต 2
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ 100 ทอง ชนะเลิศ นางสาวประทีป ใจมงคล โรงเรียนบ้านบัวชุม สพป.ลพบุรี เขต 2
8 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 91.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางอรอนงค์ ชั่งใจ สพป.ลพบุรี เขต 2
9 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 82.22 เข้าร่วม นางศรีประภา ระดมยศ โรงเรียนบ้านสันตะลุง สพป.ลพบุรี เขต 2
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88.23 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสาวสมหวัง พรสี่ โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี) สพป.ลพบุรี เขต 2
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 91.19 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสำอางค์ บุญเสือ โรงเรียนบ้านท่ามะนาว สพป.ลพบุรี เขต 2