สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.สระแก้ว เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ 96.96 ทอง ชนะเลิศ นางสาวฐิติพร ภู่มณี โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สพป.สระแก้ว เขต 1
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ 95.06 ทอง ชนะเลิศ นางสาววรรณา ใจกว้าง โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สพป.สระแก้ว เขต 1
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ 95.05 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางกันหา ภูชมศรี โรงเรียนบ้านพระเพลิง สพป.สระแก้ว เขต 1
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ 91.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางอัญญาณา โสดาราม โรงเรียนอนุบาลคลองหาด สพป.สระแก้ว เขต 1
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางพีรียา วงษ์ธานี โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สพป.สระแก้ว เขต 1
6 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ 96.96 ทอง ชนะเลิศ นางมาลี พิณสาย สพป.สระแก้ว เขต 1
7 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 100 ทอง ชนะเลิศ นายสาคร โห้วงศ์ สพป.สระแก้ว เขต 1
8 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 96.97 ทอง ชนะเลิศ นายชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์ โรงเรียนบ้านท่าระพา สพป.สระแก้ว เขต 1
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ 88.89 เงิน นางบุณยรัตน์ หงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ สพป.สระแก้ว เขต 1
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 89.75 เงิน นางสาวจันที บุญตา โรงเรียนอนุบาลคลองหาด สพป.สระแก้ว เขต 1