สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ 93.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายมานพ พุ่มสาขา โรงเรียนวัดดอนประดู่ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายวิวัฒน์ พลายละหาร โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 92.92 ทอง นายพนม เข็มเงิน โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 87.41 เงิน ชนะเลิศ นางลัดดาวัลย์ เพชรนิล โรงเรียนวัดดอนประดู่ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ 93.66 ทอง ชนะเลิศ นางจินตนา รอดวิเศษ โรงเรียนวัดดอนประดู่ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
6 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 89.62 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายอนุชา เงินแพทย์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 86.27 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางดวงแข สุขประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 89.65 เงิน นางศิวิไล เงินแพทย์ โรงเรียนบ้านดงเสลา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3