สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.จันทบุรี เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ 95 ทอง ชนะเลิศ นายมนตรี ทัดเทียม สพป.จันทบุรี เขต 1
2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ 93.65 ทอง ชนะเลิศ นายเศรษฐา เสนะวงศ์ สพป.จันทบุรี เขต 1
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ 96.33 ทอง ชนะเลิศ นางเมตตา ภัทราภรณ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1
4 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 96.58 ทอง ชนะเลิศ นางสุพัตรา ถนอมรัตน์ สพป.จันทบุรี เขต 1
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 98.04 ทอง ชนะเลิศ นางจารุวรรณ บำรุงชีพ โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 90 ทอง ชนะเลิศ นางมะลิซ้อน โกสัลล์วัฒนา โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 94.12 ทอง ชนะเลิศ นายสายัณต์ อุดทอง โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1
8 ลูกจ้างยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 95.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายจรัส ภิรมย์รื่น สพป.จันทบุรี เขต 1
9 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 93.33 ทอง นายประเทือง จันทสิทธิ์ โรงเรียนบ้านไร่เก่า สพป.จันทบุรี เขต 1