สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ -1 - นายธนารัชต์ สมคเณ สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 98.99 ทอง ชนะเลิศ นางสาวอัญชลี ประกายเกียรติ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 90.12 ทอง ชนะเลิศ นางสาวนันทพร พวงแก้ว โรงเรียนสตรีวิทยา สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ 92.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางสาวนภาภรณ์ ธัญญา โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ 90.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายเชาวลิต สุไลมานดี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
6 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 97.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
7 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 98.99 ทอง ชนะเลิศ นางเบญญาภา คงรอด โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 92.16 ทอง ชนะเลิศ นางสาวจารุวรรณ กุลดิษธรรม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 90.23 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางวรรณี แสงเดือนฉาย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ 88.33 เงิน ชนะเลิศ นางสาวปรางพร พงษ์ประเสริฐ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ 87 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสิริกร ตันทัศน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 95.24 ทอง ชนะเลิศ นายไพรัช วงศ์ศรีตระกูล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ 85 เงิน ชนะเลิศ นางนงนุช แพทยานันท์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
14 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 93.33 ทอง ชนะเลิศ นายพิศณุ ศรีพล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 94.18 ทอง นางสาวปาจรีย์ วัชชวัลคุ โรงเรียนสตรีวิทยา สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 94.66 ทอง ชนะเลิศ นายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์ โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88.23 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสาวสุดาวัลย์ โสตะจินดา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 96.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายซุปเป้อร์ สุกันทา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)