สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี)

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 96.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม.เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี)
2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 85.45 เงิน นางอักษร กลแกม โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม.เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี)
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ 94.12 ทอง ชนะเลิศ นางอำไพ ตันติกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม.เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี)
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางลักขณา นิยม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม.เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี)
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านวิชาการ 92.59 ทอง ชนะเลิศ นางเสาวณีย์ สมบูรณ์ศิโรรัตน์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม.เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี)
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ 100 ทอง ชนะเลิศ นายขุนทอง คล้ายทอง โรงเรียนจุุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี สพม.เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี)
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ 88.88 เงิน นายจักรกฤษณ์ ทุยบึงฉิม โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม.เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี)
8 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 88.89 เงิน นายชยุต เครือเอม โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม.เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี)
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ 94.33 ทอง ชนะเลิศ นายชาญณรงค์ จันทร์หอม โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม.เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี)
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ 95.23 ทอง ชนะเลิศ นางณภัทร์พรรณ ภูมิเรศทศสุนทร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม.เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี)
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 91.95 ทอง ชนะเลิศ นางสาวทองใบ สุขประเสริฐชัย โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานี สพม.เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี)
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 98.04 ทอง ชนะเลิศ นายกิตติ์ดนัย แจ้งแสงทอง โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม.เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี)