สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง)

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ -1 - นายไชยวัฒน์ โพธิ สพม.เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง)
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางวราภรณ์ อรัญปาลย์ โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม สพม.เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง)
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ 92.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางมลิวัลย์ กิ่งกาญจนโรจน์ โรงเรียนโคกสำโรงวืทยา สพม.เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง)
4 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ -1 - นางสิรวลีย์ วิเศษกุลพรหม สพม.เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง)
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ - - - สพม.เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง)
6 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ - - - นางมณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ สพม.เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง)
7 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ -1 - นายอธิษฐาน พันธุ์ค้า สพม.เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง)
8 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ -1 - นายปราโมทย์ วุฒิวิชญานันต์ โรงเรียนสิงห์บุรี สพม.เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง)
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ 88.09 เงิน ชนะเลิศ นางกฤษณา แป้นงาม โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม สพม.เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง)
10 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านบริหารจัดการ -1 - นางบุณญนุช ธรรมสอาด สพม.เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง)