สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ)

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 87.27 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางลมัย ทรงศิริ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ)
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ 88.89 เงิน ชนะเลิศ นางสาวผาสุก มนต์กระจ่าง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ)
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 87.64 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางสาวสิริทิพย์ เพ็ญจันทร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ)
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ -1 - นายณพกฤษ เอมศิริ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ)
5 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ -1 - นางสาวปฏิมา พูลทรัพย์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ)
6 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 70.91 เข้าร่วม นายธีรศักดิ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ)
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ 88 เงิน ชนะเลิศ นางนารีรัตน์ วัฒนกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ)
8 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 94.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามชัยเขต สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ)
9 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน -1 - นางสาวนงลักษณ์ เรือนทาง โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ)
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 94.11 ทอง ชนะเลิศ นางวันเพ็ญ เหลืองอรุณ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ)
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 96.07 ทอง ชนะเลิศ นายเกียรติศักดิ์ มั่นจิตร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ)
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 94.12 ทอง ชนะเลิศ นายณรงค์ แช่มประสิทธิ์ โรงเรียนดัดดรุณี สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ)
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางอังคณา แสงสว่าง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ)
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 93 ทอง ชนะเลิศ นางสาวทวีทรัพย์ ไทยสุริยะ โรงเรียนดัดดรุณี สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ)