สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม)

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ 93.94 ทอง ชนะเลิศ นายสุรจิต ศิริอิ่มสำราญ โรงเรียนสามพรานวิทยา สพม.เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม)
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ 96.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางศศิวรรณ คุ้มฉายา โรงเรียนอู่ทอง สพม.เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม)
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ 93 ทอง ชนะเลิศ นายกมล ประทีปธีรานันต์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม.เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม)
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 94.95 ทอง ชนะเลิศ นายราชันย์ ทิพเนตร โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" สพม.เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม)
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 98.04 ทอง ชนะเลิศ นายมานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล โรงเรียนสงวนหญิง สพม.เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม)
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 96.07 ทอง ชนะเลิศ นางศรีสกุล วิบูลย์วงศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม.เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม)