สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.เขต 17 (จันทบุรี ตราด)

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 85.19 เงิน นางกชกร มิ่มกระโทก โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม.เขต 17 (จันทบุรี ตราด)
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ 85.18 เงิน นายอาดุน ช้างแก้วมณี โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม.เขต 17 (จันทบุรี ตราด)
3 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 92.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม.เขต 17 (จันทบุรี ตราด)
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 96.96 ทอง ชนะเลิศ นายเสนอ นวนกระโทก โรงเรียนมัธยมท่าแคลง สพม.เขต 17 (จันทบุรี ตราด)
5 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 96.36 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางเกษสิริ วิสุทธิ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม.เขต 17 (จันทบุรี ตราด)