สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ 90.91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายอัมพร อิสสรารักษ์ โรงเรียนห้วยยางศึกษา สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 87.88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางสาวเฉิดเฉลา แก้วประเคน โรงเรียนศรีราชา สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
3 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ 87.27 เงิน ชนะเลิศ นางสาวมณฑาทิพย์ เสาวคนธ์ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
4 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 89.09 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายมานพ สัตย์อุดม โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 95.33 ทอง ชนะเลิศ นางสาวสุรภี หนูเรียงสาย โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ 86.33 เงิน นางอรปภา สงวนกิจ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ 90.2 ทอง ชนะเลิศ นายกวี รอนกระโทก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ 85 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ว่าที่ร้อยตรีวิชัย หิรัญกนกโชติ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ 88.89 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางสาวกนกกาญจน์ แสงทอง โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ 95.06 ทอง ชนะเลิศ ว่าที่ร้อยตรีศิรวิชช์ พุดพรม โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ 100 ทอง ชนะเลิศ นางสาวจำนงค์ ภู่ศรีสลับ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ -1 - นางอัจรา จูเจริญ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ 88.88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายมาโนช ครอบครอง โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
14 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ 94.95 ทอง ชนะเลิศ นางธนนันท์ คณะรมย์ สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
15 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ -1 - ว่าที่ร้อยเอกอาจินต์ จรูญผล โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
16 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 89.92 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายวิษณุ ผสมทรัพย์ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
17 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 76.36 เข้าร่วม นางสาวอรชุมา วงศ์ช่าง โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
18 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 87.27 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายสยาม มากอุส่าห์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจกุลวิทยา สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ 88.24 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางเปรมณัฐชา ชัยสุทธิ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 86.78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางสาววรรณา ทองมณี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ 92.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางเยาวลักษณ์ ปรุงแต่งกิจ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
22 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ 88 เงิน ชนะเลิศ นางอรพรรณ รักกลิ่น โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
23 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 92.86 ทอง ชนะเลิศ นางสุทิน เวทวงษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
24 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 95.24 ทอง ชนะเลิศ นางชะบา อ่อนนาค โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
25 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ 92.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสาวชนาธิป ปะทะดวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
26 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน -1 - นายพรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
27 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน -1 - นายมนตรี ชัยลิ้นฟ้า โรงเรียนบ้านฉางกาญจกุลวิทยา สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
28 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 82.67 เข้าร่วม นางสมัชญา พิพัฒฐาดร โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
29 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 90.9 ทอง ชนะเลิศ นางสวิน ยมหา โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
30 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 95.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางสาวนวลทิพย์ นวพันธุ์ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
31 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88.51 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางรัชนี พรมจันทร์ โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
32 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 87.88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางณิชาพร เมืองศิริ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
33 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 85 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางสาวณัฐกฤตา ดีมูล โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
34 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 83 เข้าร่วม นางสาวภัทรภร ชนะผล โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
35 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88.23 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางอติพร คงใหญ่ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
36 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 82.35 เข้าร่วม นางผกามาศ แก้วเหล็ก โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
37 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 92.16 ทอง ชนะเลิศ นางเบ็ญจพร สัตย์อุดม โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
38 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 86.27 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางสาวชูขวัญ มงคลสุข โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
39 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 91 ทอง ชนะเลิศ นางอรุณวดี ทิพนาค โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
40 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 85 เงิน ชนะเลิศ นายมนตรี ชูราศรี โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
41 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 81 เข้าร่วม นางกนกวรรณ เสือศิริ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
42 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 92.16 ทอง นางสาวสุทธิรักษ์ พ้นภัยพาล โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)