สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ 87.88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งหวาย สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ 87.88 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 1
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ 78.79 เข้าร่วม นางดวงสมร บาตรโพธิ์ โรงเรียนบ้านท่ามะนาว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ 87.87 เงิน นายบุญเสริฐ เกิดแย้ม โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ 92.59 ทอง ชนะเลิศ นางสาวจีเรียง บุญสม โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า สพป.กาญจนบุรี เขต 1
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ -1 - นางอนงค์รัตน์ มากมีทรัพย์ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ 87 เงิน นายสมบัติ เหลืองแดง โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ 91.36 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางละเอียด สุวรรณมณี โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ 96.29 ทอง ชนะเลิศ นางณภาภัช ภุมภารินทร์ โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ 92.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายผดุง จันทร์คา โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ 90 ทอง นางสาวอาภัสรา อัศวพิทักษ์พงศ์ โรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) สพป.กาญจนบุรี เขต 1
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ 86.67 เงิน เหรียญเงิน นางสาวสุปราณี บทศรี โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า สพป.กาญจนบุรี เขต 1
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านวิชาการ 96.67 ทอง ชนะเลิศ นางปัทมา รุ่งสว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ -1 - นายกันตพิชญ์ มีเครือ โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ -1 - นางสาววาณี แท่นกาญจนภรณ์ โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ 92 ทอง ชนะเลิศ นางสาวปัทมพรรณ ปรกแก้ว โรงเรียนบ้านแก่งหลวง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ 86.42 เงิน นางสาวภูษิตา โพธิบุตร โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ 92.59 ทอง ชนะเลิศ นางเบญจณี นิลผึ้ง โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
19 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
20 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 90.91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
21 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ -1 - โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
22 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ -1 - นางจิตติมา เสมอตะกูล โรงเรียนบ้านช่องกระทิง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
23 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 93.93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายสุรพล พละศักดิ์ โรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) สพป.กาญจนบุรี เขต 1
24 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 81.81 เข้าร่วม นายสมบัติ เรืองสิทธิชัย โรงเรียนบ้านแก่งหลวง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
25 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 87.88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
26 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 83.33 เข้าร่วม นางสาวอารีย์ หลักศิลา โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
27 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ 89.9 เงิน นายนพดล มงคล โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
28 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 90 ทอง ชนะเลิศ นายอภิชาติ จันทร์สว่าง โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
29 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 85.93 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสาวสุปราณี ทองดอนน้อย โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
30 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 83.33 เข้าร่วม นางเบญจมาศ วรรณายก โรงเรียนบ้านนากาญจน์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
31 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ 92.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางภรณ์นภัส ภู่ทอง โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
32 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ 89 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสาวสุกัญญา ไวยรัตน์ โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
33 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ 87.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายธเนศ เมฆนาคา โรงเรียนบ้านท่าแย้ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
34 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสุจรรยา ประยูรมหิศร โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
35 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ 85.71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางรุจิรา นวชลธารทอง โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
36 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ 88.09 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสาวสุพรรณ์ แดงอำ โรงเรียนบ้านท่าแย้ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
37 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ 90.48 ทอง ชนะเลิศ นางบังเอิญ แสงจันทร์ โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
38 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายวรรณชัย นิลผึ้ง โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
39 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 93.68 ทอง ชนะเลิศ นางศรีรักษ์ นันตะเสนีย์ โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
40 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ 91 ทอง ชนะเลิศ นางสาลินี อุดมผล โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
41 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ 88.09 เงิน นางเนตรดาว ทศพร โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 1
42 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ -1 - นางสาวสิริลักษณ์ หาปัญณะ โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
43 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ 95.24 ทอง ชนะเลิศ นางนัยนา เจียมอยู่ โรงเรียนวัดจรเข้เผือก สพป.กาญจนบุรี เขต 1
44 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ 96.81 ทอง ชนะเลิศ นางสุรัตน์ วีระกุล โรงเรียนวัดวังศาลา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
45 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 92.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางชัฎชรี มริภัณณฎี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
46 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 92.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
47 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 87.88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดชุกพี้ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
48 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 84.44 เข้าร่วม นางศิริพร ชูทอง โรงเรียนบ้านพุประดู่ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
49 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88.88 เงิน นายภูมิพัฒน์ ภาคภูมิ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" สพป.กาญจนบุรี เขต 1
50 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 86.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายโชค เอียดช่วย โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
51 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 86.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางรัชนีวรรณ จงเจริญ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" สพป.กาญจนบุรี เขต 1
52 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 86.67 เงิน ชนะเลิศ นางสาวนิภัทรา สังข์มณี โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
53 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 92.16 ทอง ชนะเลิศ นางสุธีรา ท้าวเวชสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
54 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 96.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางอารมย์ เหลืองแดง โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
55 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 86 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางอธิชา ใจบุญ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" สพป.กาญจนบุรี เขต 1
56 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 93.46 ทอง ชนะเลิศ นางระยอง บุญยวง โรงเรียนตลาดสำรอง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
57 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 92.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางชารี มณีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
58 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางคนึงนิตย์ พิทักคีรี โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่ (ปุญสิริวิทยา) สพป.กาญจนบุรี เขต 1
59 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88.23 เงิน นางสาวรัชนี หนูขาว โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
60 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 86.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางมลราตรี อยู่เย็น โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
61 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 97.39 ทอง ชนะเลิศ นางพวงทิพย์ เด่นดวงใจ โรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สพป.กาญจนบุรี เขต 1
62 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน -1 - นางสาวิตรี ไพศาล โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 1
63 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 76.47 เข้าร่วม นางอุษณีย์ ศรีนวล โรงเรียนบ้านพุประดู่ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
64 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 92.16 ทอง ชนะเลิศ นางสาวดารณี ป้อมสกุล โรงเรียนบ้านท่าแย้ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
65 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 86.21 เงิน นางสมหวัง เครื่องประดิษฐ์ โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
66 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 90.2 ทอง ชนะเลิศ นางวณิชย์ชยา โพชะเรือง โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
67 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 80 เข้าร่วม นางสายชลี คูหาอุดมลาภ โรงเรียนวัดวังศาลา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
68 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 94.11 ทอง ชนะเลิศ นางศุภวรรณ ทักษิณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 1
69 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน -1 - นางพิญญานันท์ อธิอัครทวีโชติ โรงเรียนวัดชุกพี้ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
70 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 93.33 ทอง นายประทีป คำหอม โรงเรียนบ้านองสิต สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสาวนัทธมน โสมโสดา โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 1