สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ตราด เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ 86 เงิน นางสาวสุกฤตา แววนำ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ 92 ทอง นางคนึงนิจ รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ 100 ทอง ชนะเลิศ นายวีระพันธ์ เขียวเงิน โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 81.82 เข้าร่วม นายสมชาย สนธิศิริ โรงเรียนวัดธรรมชาติล่าง สพป.ตราด เขต 1
5 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 87.88 เงิน นายสมนึก ช่อลัดดา โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1
6 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 93.16 ทอง ชนะเลิศ นางสาวประเสริฐพร นวพันธุ์ สพป.ตราด เขต 1
7 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 80 เข้าร่วม นางสาวกนกอร หงษ์วิเศษ โรงเรียนบ้านโขดทราย สพป.ตราด เขต 1
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 84.31 เข้าร่วม นางสาวจันทิมา จุ้ยวรมิตร โรงเรียนบ้านโขดทราย สพป.ตราด เขต 1
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 93.51 ทอง ชนะเลิศ นางสาวศิริรัตน์ บุญวาที โรงเรียนบ้านโขดทราย สพป.ตราด เขต 1
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางสาวสุนันทา ผากำเนิด โรงเรียนบ้านโขดทราย สพป.ตราด เขต 1
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 85.62 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายปริญญากร ดอนเหลือม โรงเรียนบ้านโขดทราย สพป.ตราด เขต 1